กีฬายิมนาสติก

กีฬายิมนาสติก

กีฬายิมนาสติก

กีฬายิมนาสติก

กีฬายิมนาสติก

ยิมนาสติก (Gymnastics) 

เป็น กีฬาสากล ประเภทหนึ่งที่จัดเข้าแข่งขันในกีฬา โอลิมปิก ยิมนาสติกมาจากภาษากรีกว่า Gymnos แปลว่า Nude ตามความหมายแปลว่า Necket Art แปลเป็นไทยว่า “ศิลปะแห่งการเปลือยเปล่า” ซึ่งหมายถึงวิธีการทำให้ร่างกายสวยงามมีทรวดทรงดีด้วยวิธีเปลือยกายเล่นกีฬา และมีการประกวดทรวดทรง พร้อมกับมีการแข่งขันกีฬากลางแจ้งต่อหน้าประชาชน

ผู้ที่มีร่างกายสง่างาม มีความสามารถทางการกีฬาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับการต้อนรับจากประชาชน โดยช่างแกะสลักรูปหินอ่อนตั้งไว้บริเวณรั้วสนามกีฬา

การทำให้ร่างกายงามสง่านี้ ชาวกรีกเป็นผู้เริ่มและนิยมกันมากในสมัยโบราณ นักกีฬาจะบริหารกายด้วยวิธีต่างๆ ทั้งมือเปล่า และใช้เครื่องมือประกอบ สถานที่ซึ่งใช้ฝึกหัดโดยเฉพาะนี้เรียกว่า โรงฝึกพลศึกษา กิจกรรมใดที่นำมาบริหารร่างกายทำให้ร่างการยแข็งแรงสมบูรณ์และสง่างาม ก็เรียกกิจกรรมนั้นว่าการเล่นยิมนาสติก เช่น การวิ่ง การเล่น ผาดโผน ยกน้ำหนัก ไต่เชือก กายบริหาร และศิลปะการต่อสู้หลายประเภท ตลอดจนการกีฬาอื่นๆ แต่ระยะต่อมาความหมายของคำว่ายิมนาสติกได้เปลี่ยนไป

เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นจนมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง จึงถูกตั้งชื่อใหม่และแยกตัวออกจากคำเดิมอย่างเด็ดขาด คงเหลือไว้เฉพาะบางประเภท เช่น การฝึกหัดท่าผาดโผนบนเบาะ และบนเครื่องมือซึ่งติดตั้งอยู่กับที่ภายในห้องยิมฯ (Apparatus) ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมชั้นสูงที่ส่งเสริมความแคล่วคล่องว่องไว และทดสอบความสามารถของตนเอง เช่น บริหารกาย (Calisthenics) ยืดหยุ่น (Tumbling) การทรงตัว (Balance) ม้าหูและม้าหมุน (Side-horse, Long horse) ราวทรงตัว (Balance beam) ไต่เชือก (Rope activities) ต่อตัว (Pyramid) ราวเดี่ยว (High bar) ราวคู่ (Parallelbars) และห่วง เป็นต้น

กีฬาประเภทนี้เริ่มต้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานระบุ แน่ชัด แต่มาปรากฏก่อนคริสต์ศักราช 2,600 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ชาวจีนได้มีการฝึกฝนท่ากายบริหารและคิดประดิษฐ์ท่า บริหารกายขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัดทางแพทย์แบบจีนจากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ระบุว่า ชาวจีนได้มีการคิดท่ากายบริหารขึ้นมาเพื่อบริหารร่างกายให้เกิดความแข็งแรง และถือว่าเป็นการป้องกันและรักษาโรคได้ด้วยเรียกว่า ยิมนาสติกเพื่อการบริหารร่างกายและการฟื้นฟู นอกจากนั้นชาวจีนยังมีการละเล่นกายกรรมในลักษณะของการต่อตัว ไต่เชือก และการตีลังกาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนยิมนาสติกอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อกันว่าการเริ่มต้นของกีฬายิมนาสติกอย่างแท้จริงนั้นคือ สมัยเริ่มต้นของประวัติศาสตร์แห่งชาวกรีกและโรมัน โดยเฉพาะกรีกโบราณเป็นประเทศแรกที่สนใจและมีบทบาทอันสำคัญต่อกีฬายิมนาสติก แม้กระทั่งคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีก แบบหรือระบบของท่าบริหารร่างกายท่าต่างๆ ที่ใช้กันในสมัยโรมันก็คิดและประดิษฐ์ขึ้นโดยนักศึกษาสมัยโบราณของกรีก และพลเมืองทั่วทั้งประเทศได้ยึดถือเป็นแบบฉบับหรือระบบของท่าบริหารกาย มาตรฐาน โดยฝึกสอนให้แก่เยาวชนตามสถาบันทุกแห่ง ยิมนาสติกในประเทศกรีกเริ่มต้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กับวิทยาการด้านศิลปะและดนตรี ชาวสปาร์ต้ามีความศรัทธาเรื่องยิมนาสติกมากที่สุดโดยรัฐได้ตั้งขอ้กำหนดให้ มีการฝึกหัดยิมนาสติกแก่เยาวชนของชาติทุกคนตลอดจนเด็กหญิง กิจกรรมประกอบด้วย ยืดหยุ่น เต้นรำ วิ่ง กระโดด ไต่เชือก และการเคลื่อนไหวทรงตัว

ประวัติความเป็นมากีฬายิมนาสติกในประเทศไทย

หลักฐานความเป็นมาของยิมนาสติกในเมืองไทยสมัยเริ่มแรกนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยใด และผู้ที่นำเข้ามาเผยแพร่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน ซึ่งจะปรากฎแต่เป็นเพียง ข้อสันนิษฐานและเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงสมัยที่มีการเขียนจดบันทึกจนสามารถยึดถือเป็นหลักฐาน จากการตั้งข้อสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณนั้นชาติไทยของเราได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศตั้งเเต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งสมัยนั้นจะติดต่อกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเป็นส่วนใหญ่

ประวัติความเป็นมากีฬายิมนาสติกในประเทศไทย

หลักฐานความเป็นมาของยิมนาสติกในเมืองไทยสมัยเริ่มแรกนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยใด และผู้ที่นำเข้ามาเผยแพร่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่นอน ซึ่งจะปรากฎแต่เป็นเพียง ข้อสันนิษฐานและเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงสมัยที่มีการเขียนจดบันทึกจนสามารถยึดถือเป็นหลักฐาน จากการตั้งข้อสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณนั้นชาติไทยของเราได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศตั้งเเต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งสมัยนั้นจะติดต่อกันในเรื่องการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเป็นส่วนใหญ่

ต่อมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ของไทยได้มีความสัมพันธิ์กับชาวต่างประเทศอย่างแน่นเฟ้น และได้มีการส่งข้าราชการไทยไปศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ซึ่งนิยมการออกกำลังกายประกอบอุปกรณ์ ราวคู่ ราวเดี่ยว ม้ากระโดด เมื่อ ข้าราชการไทยสำเร็จการศึกษากลับมาก็ได้นำเอาวิธีการออกกำลังกายเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ ซึ่งรูปแบบของการออกกำลังกายประกอบอุปกรณ์ต่างมักนิยมเรียกกันว่า “ยิมนาสติก” โดยเริ่มแรกเข้ามาเผยแพร่ในหน่วยงานของตน จากนั้นก็นำมาฝึกเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในเหล่าทหารของกองทัพไทย จนหน่วยงานราชการอื่น ๆ เห็นดีด้วย จึงส่งเสริมและฝึกหัด จนเป็นที่นิยมแพร่หลาย

การสาธิตกีฬายิมนาสติกสากลหรือการจัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกกีฬาสากล ได้ถูกจัดขึ้นในการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี พ.ศ. 2477 ที่สนามโรงเรียนราษฎร์บูรณะ ( มัธยม ) ปัจจุบันคือโรงเรียนสวนกุหลาบ โดยกิจกรรมในครั้งนั้นประกอบด้วย

  • การแสดงกายบริหาร โหนราว การไต่บันไดโค้ง หกคะเมนหน้า หกคะเมนหลัง ม้าเดี่ยว เล่นห่วง เล่นชิงช้า และหัดแถว
  • การแข่งขันด้วยกำลังกาย มีการชักเยอ กระโดดสูง วิ่งข้ามรั้ว วิ่งเก็บของ กระโดดไกล วิ่งทาง 2 เส้น วิ่งสวมกระสอบ วิ่งทน 10 เส้น ปิดตาหาของ ซึ่งในสมัยนั้นการเรียกชื่อยิมนาสติกยังไม่ปรากฎ ให้เห็นเด่นชัด แต่มักจะใช้ชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นมากกว่า เช่น ดัดตน ห้อยโหน โหนราว หกคะเมนหน้า หก คะเมนหลัง เป็นต้น ซึ่งพอจะจินตนาการได้ว่าการเคลื่อไหวในลักษณะดังกล่าว เป็นการเคลื่อนไหวในยิมนาสติกแทบทั้งสิ้น

จากนั้นกรมพลศึกษาได้ส่ง นายสวัสดิ์ เลขะยานนท์ จากแผนกกีฬาโรงเรียนไปดูการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและการสร้างกรีฑาสถานแห่งชาติในประเทศฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เพื่อมาปรับปรุงการกีฬา ให้เหมาะสมกับสมัย ญูญิตสู ตะกร้อ ฟุตบอล ดัดตนส่วนห้อยโหน เนตบอล หมากรุก ดัดตนท่ามือเปล่า บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และกรีฑา

ปี พ.ศ. 2476 หลักสูตรโรงเรียนครูพลศึกษา กองกายบริหารได้มีการสอน วิชากระบี่กระบอง กระโดดน้ำ ว่ายน้ำ ญูญิตสู ( ยูโด ) ดัดตนส่วนห้อยโหน ดัดตนท่ามือเปล่า มวยไทย และมวยผร่ง ( มวยสากล )

ในปีเดียวกันนี้ก็มีหลักสูตรพลศึกษาสำหรับนักเรียน ครูประถม กิจกรรมกำหนดให้เรียนวิชาพลศึกษาและลูกเสือ กำหนดให้เรียนพลศึกษาโดย ให้สามารถสอนกายบริหาร และดัดตน ท่าต่าง ๆ กับส่วนห้อยโหนท่าง่าย ๆ ได้

 

About the Author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may also like these

PowerFul By Rufeo